Vzor Notářského zápisu přímé vykonavatelnosti

 

Notářský zápis

sepsaný dne ............ (.............) JUDr. ............., notářem se sídlem v ............... na místě samém, tj. v sídle úvěrujícího a osoby oprávněné z tohoto notářského zápisu na adrese Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň.

Účastníci:

Obchodní společnost Zoxo Financial s.r.o., IČ:241 85 141, se sídlem Guldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň (dále i "společnost"), tj. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce č. 33722, jejímž jménem jedná samostatně jednatel pan ......... nar.........., bydlištěm............, který je mně jménem a příjmením osobně známý, (není-li dále uvedeno jinak, dále téř jen jako "Zoxo Financial s.r.o." či "úvěrující" či "věřitel" nebo "osoba oprávněná")

 Za obchodní společnost ..................... se sídlem ......................., IČ.....................(dále i "společnost"), tj. společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ................ v oddíle C, vložce ........... její jednatel ........................... nar. ........................bydliště ................ (není-li dále uvedeno jinak, dále též jako první dlužník, první úvěrovaný a osoby povinná či "první dlužník, "úvěrovaný" či "první osoba povinná")

Fyzická osoba jednatel ................. nar.............bydliště................(není-li uvedeno jinak, dále též jako ručitel, druhý dlužníka "druhá osoba povinná")

kteří prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán, jejichž totožnost mně byla prokázána platnými úředními průkazy, resp. osoba pana............ je notáři sepisujícímu tento zápis osobně známa. 

 

Existence obou právnických osob - účastníků - mně byla prokázána výpisy z veřejného (obchodního) rejstříku z dnešního dne, o nichž přítomní jednatelé prohlásili, že obsahují aktuální informace zapisované do veřejného rejstříku a že jejich jednatelská oprávnění trvají:statutární orgán úvěrovaného dále prohlásil, že i úvěrovaný je způsobilý jednat v rozsahu právního jednání o němž je sepsán tento notářský zápis a že proti němu není vedeno žádné řízení o úpadku, a to ani ve stadiu podání insolvenčního návrhu.

Část A

Uvedení účastníci učinili dnes, přede mnou tuto:

dohodu osoby povinné a osoby oprávněné o uznání dluhu (závazku), a svolení k vykonavatelnosti notářského zápisu

I.

Věřitel a první dlužník souhlasně prohlašují, že dne ....... (...........)mezi nimi byla uzavřena smlouva o úvěru (dále "úvěr" či "smlouva o úvěru"), na jejímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši jistiny ................... Kč (.................. korun českých) a konečný termín splatnosti celého úvěru byl shora uvedenou smlouvou o úvěru stanoven do ............ , a to ve ......... anuitních splátkách, se splatností ke každému ........dni každého kalendářního měsíce, počínaje měsícem ........ roku ........., každé ve výši ............. Kč a konče měsícem ........., v nimž je obsažen smluvní úrok ve výši ...... % p.a., se splatností na účet věřitele 2701155610/2010 pod variabilním symbolem............

Tento svůj výše uvedený dluh první dlužník, jako úvěrovaný, co do důvodu a výše plně uznává.

 Úvěrovaný prohlašuje, že se doslovně seznámil s nedílnou součástí smlouvy o úvěru, tj. "Obchodními podmínkami společnosti Zoxo Financial s.r.o. pro poskytování podnikatelských úvěrů platnými od 10.7.2019, a proto prohlašuje, že se s úvěrujícím dohodli na sankcích pro porušení jeho povinností hradit dluh z úvěru řádně a včas, tj:

Smluvní strany se dohodly, že dostane-li se úvěrovaný do prodlení s uhrazením jistiny úvěru nebo splatné splátky úvěru, je úvěrovaný jako dlužník povinen splatit věřiteli smluvní pokutu ve výši .... % z nesplacené částky dluhu za každý, i započatý měsíc trvání prodlení. Smluvní pokuta je splatná na účet věřitelův a to do 5 (pěti) dnů ode dne výzvy k zaplacení. Naposledy je smluvní pokuta splatná za měsíc, v němž dlužníkovo prodlení trvá. 

Smluvní strany se dohodly, že při prodlení se splacením jistiny úvěru je úvěrovaný jako dlužník povinen platit věřiteli zákonný úrok z prodlení, stanovený dle nařízení Vlády České republiky číslo 351/2013 Sb., ve znění p.p.

Smluvní strany se dále dohodly na právu věřitele odstoupit od smlouvy o úvěru, a to v případě dlužníkova prodlení s hrazením kterékoli splátky úvěru či její části, delší než .... dní. V tomto případě má věřitel právo dluh zesplatnit a vyzvat dlužníka jako osobu povinnou k okamžité úhradě neuhrazené jistiny úvěru a veškerého jeho příslušenství. 

II.

Úvěrovaný jako první dlužník prohlašuje, že svůj dluh z titulu citovaného úvěru vůči osobě  věřitele tak, jak je označený v článku I. tohoto notářského zápisu, jako osobě oprávněné co do důvodu a výše plně uznává.

III.

Věřitel a dlužník (osoba povinná) v rámci této dohody shodně prohlašují, že:

a) Osoba, která se zavazuje ke splnění pohledávky (osoba povinná) je:

Společnost ............. se sídlem................, IČ..................., společnosti je zapsaná v obchodním rejstříku...................v oddíle C, vožce .................

b) Osoba, jejíž pohledávka má být splněna (osoba oprávněná) je:

Společnosti Zoxo Financial s.r.o., IČ 24185141, se sídlem GUldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, tj. společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložka č. 33722.

c) Skutečnost, na níž se pohledávka zakládá je:

Smlouvy o úvěru ze dne..........., včetně ustanovení "Obchodních podmínek společnosti Zoxo Financial s.r.o. pro poskytování podnikatelských úvěrů platných od 10.7.2019", které jsou nedílnou součástí předmětné smlouvy o úvěru.

d) Předmětem plnění jsou:

i) Peněžní prostředky ve výši ............. Kč s konečným termínem splatnosti do ............ a to ve .......... anuitních splátkách, se splatností ke každému ...... dni každého kalendářního měsíce počínaje měsícem .......... tohoto roku, každé ve výši ............ Kč a konče měsícem .......... roku ......... v nichž je obsažen smluvní úrok ve výši .... % p.a. se splatností na účet věřitele č. 2701155610/2010 pod variabilním symbolem.................

ii) Pro případ prodlení prvního dlužníka, jako úvěrovaného a jako osoby povinné s uhrazením jistiny úvěru nebo splatné splátky úvěru, platit věřiteli smluvní pokutu ve výši .... % z neplacené částky dluhu za každý, i započatý měsíc trvání prodlení. Smluvní pokuta je splatná na účet věřitelův a t do 5 (pěti) dnů ode dne výzvy k zaplacení. Naposledy je smluvní pokuta splatná za měsíc, v němž dlužníkovo prodlení trvá.

iii) Pro případ prodlení prvního dlužníka se splacením jistiny úvěru je úvěrovaný povinen platit věřiteli zákonný úrok z prodlení, stanovený  dle nařízení Vlády České republiky číslo 351/2013 Sb., ve znění p.p.

a to vše s právem věřitele odstoupit od smlouvy o úvěru v případě prodlení prvního dlužníka s hrazením kterékoli splátky úvěru či její části, delší než 10 (deset) dní. V tomto případě má věřitel právo dluh zesplatnit, a vyzvat dlužníka jako osobu povinnou k okamžité úhradě neuhrazené jistiny úvěru a veškerého jeho příslušenství. 

e) Doba plnění je:

Uvedena v článku I. tohoto notářského zápisu, tj.:

V citovaných výše popsaných měsíčních splátkách, nejpozději však do ......

Prohlášení o svolení k vykonavatelnosti:

Společnost ....... se sídlem ....... IČ...... jako dlužník a první osoba povinná, povinná splnit svoje závazky, dává výslovné svolení k tomu, aby tento notářský zápis byl podle ustanovení §274 odst. 1. písm. e) o.s.ř. vykonatelný do do jeho povinnosti splnit řádně a včas pod písmenem d) tohoto odstavce (2) tohoto článku 2 tohoto notářského zápisu označené peněžité závazky vůči věřiteli, obchodní společnosti Zoxo Financial s.r.o., jako osobě oprávněné, a výslovně souhlasí s tím, aby byl podle tohoto notářského zápisu pro ní nařízen exekučním titulem tam, aby osoba oprávněná mohla vůči osobě povinné označené v tomto zápisu vést bez předchozí žaloby výkon rozhodnutí nbo exekuci spočívající ve vymožení dlužných peněžitých částek. 

Společnost ............... výslovně prohlašuje, že nebyl-li by tento notářský zápis vykonatelný, tj. exekučním titulem, jako psáno výše, pro příslušenství dluhu či smluvní pokutu, je vždy vykonatelným, tj. exekučním titulem, pro částku ............. Kč a ve výše uvedené lhůtě .................

Obchodní společnost Zoxo Financial s.r.o. jako osoba oprávněná, akceptuje svolení k vykonavatelnosti tohoto notářského zápisu uvedené výše pod písmenem (e) odstavce 2 článku 2.

Účastníci jsou si vědomi ustanovení §262 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §43 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční úřad), ve znění pozdějších předpisů, která stanov, že jestliže je to co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného, lez nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci jen prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému jež splnil, popřípadě je připraven ji splnit, a že k potvrzení vykonavatelnosti exekučního titulu je třeba připojit listinu vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, z níž je patrné, že se splnila podmínka, nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit. 

Část B

Dohoda se svolením k vykonavatelnosti notářského zápisu

a) Obchodní společnost Společnost Zoxo Finacial s.r.o. IČ: 24185141, se sídlme Guldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, tj. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce č. 33722 - jako věřitel

b) fyzická osoba ............., nar.................... , bydliště ............. - jako ručitel, druhý dlužník a druhá osoba povinná (dále i "ručitel", "druhý dlužník" či "druhá osoba povinná")

uzavírají tuto dohodu osoby povinné a osoby oprávněné ve smyslu ustanovení § 71b notářského zápisu.

Pan ................., nar....................., bydlištěm ..................... jako ručitel vystavil ručitelské prohlášení v citované úvěrové smlouvě, v němž se zavázal (zaručil) k (za) zaplacení všech peněžitých závazků (dluhů) prvního dlužníka vůči věřiteli, v případě, že tyto závazky (dluhy), zejména splacení úvěru, placení smluveného úroku, zákonného úroku z prodlení, smluvních pokut a poplatků, nesplní-li první dlužník, a tento závazek úhrady byl učiněn v plné výši prvního dlužníka. 

Pan ................., nar....................., bydlištěm ..................... jako ručitel, tedy prohlašuje, že za prvního dlužníka bez dalšího, pokud tak první dlužník v částkách a lhůtách neučiní sám, zaplatí všechny jeho v tomto notářském zápisu uvedené dluhy vůči věřiteli.

Pan ................., nar....................., bydlištěm ..................... se tento výše popsaný dluh jako ručitel zavazuje uhradit do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy věřitele.

Osoba povinná a osoba oprávněná v rámci této dohody výslovně konstatují, že:

a) Osoba, která se zavazuje ke plnění pohledávky (osoba povinná) je:pan ................., nar....................., bydlištěm .....................

b) Osoba, jejíž pohledávka má být splněna (osoba oprávněná) je: Společnost Zoxo Financial s.r.o., IČ:24185141, se sídlem Guldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, tj. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce č. 33722. 

c) Skutečnost, na níž se pohledávka (dluh) zakládá je:

Úvěrová smlouva ze dne ......... ,uzavřená mezi účastníky tohoto notářského zápisu, obsahující ručitelské prohlášení, jak je popsána výše v tomto notářskému zápisu, obsahující závazek ručitele (ručitelské prohlášení) uspokojit věřitele, označeného pod písmenem b) tohoto odstavce tohoto notářského zápisu.

d) Předmětem plnění jsou:

i) Peněžní prostředky ve výši .............Kč s konečným termínem splatnosti do ...... ato ve ....... anuitních splátkách, se splatností ke každému ... dni každého kalendářního měsíce, počínaje měsícem .... roku ..... , každé ve výši ..........Kč a konče měsícem ..... roku ...... v, nichž je obsažen smluvní úrok ve výši ..... % p.a., se splatností na účet věřitelův č. ú. 2701155610/2010 pod variabilním symbolem ............

 ii) Pro případ prodlení prvního dlužníka, jako úvěrovaného a jako osoby povinné s uhrazením jistiny úvěru nebo splatné splátky úvěru, platit věřiteli smluvní pokutu ve výši ... % z nesplacené částky dluhu za každý, i započatý měsíc trvání prodlení. Smluvní pokuta je splatná na účet věřitelův a to do 5 (pěti) dnů ode dne výzvy k zaplacení. Naposledy je smluvní pokuta splatná za měsíc, v němž dlužníkovo prodlení trvá.

iii) Pro případ prodlení prvního dlužníka se splacením jistiny úvěru je úvěrovaný platit věřiteli zákonný úrok z prodlení., stanovený dle nařízení Vlády České republiky číslo 351/2013 Sb. ve znění p.p.,

a to vše s právem věřitele odstoupit od smlouvy o úvěru v případě prodlení dlužníka s hrazením kterékoli splátky úvěru či její části, delší než 10 (deset) dní. V tomto případě má věřitel právo dluh zesplatnit, a vyzvat dlužníka jako osobu povinnou k okamžité úhradě neuhrazené jistiny úvěru a veškerého jeho příslušenství. 

e) Doba plnění:

Uvedena v článku 1. tohoto notářského zápisu, tj.:

V citovaných výše popsaných měsíčních splátkách, nejpozději však do .........

Prohlášení o svolení k vykonavatelnosti:

Pan ................., nar....................., bydlištěm ..................... - jako ručitel, druhý dlužník a druhá osoba povinná,

dává výslovné svolení k tomu, aby tento notářský zápis byl podle §274 odst. 1 písm. e) č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vykonatelný a co do jeho povinnosti splnit řádně  a včas v tomto notářském zápisu označené ručitelské peněžité závazky (část B., článek II., písmeno d) tohoto notářského zápisu) vůči věřiteli, společnosti Zoxo Financial s.r.o., IČ 24185141, se sídlem Guldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, tj. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce č. 33722, jako osobě oprávněné, a to výslovně souhlasí s tím, aby byl podle tohoto notářského zápisu pro němu nažízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl tento notářský zápis exekučním titulem tak, aby osoba oprávněná mohla vůči druhé osobně povinné (tj. němu) vést bez předchozí žaloby výkon rozhodnutí nebo exekuci spočívající ve vymožení dlužných peněžních částek.

 Společnost Zoxo Financial s.r.o., IČ24185141, se sídlem Guldenerova 547/4, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, jako osoba oprávněná, akceptují toto svolení k vykonavatelnosti.

Účastníci souhlasí, aby stejnopis tohoto notářského zápisu byl na žádost vydán účastníkům nebo jejich právním zástupcům.

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení statutárními orgány účastníků a účastníkem schválen.

Jméno a podpis notáře 

 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne ........ se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ....../2020 sepsaným téhož dne, který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. ................. notáře v ..........

 

V Plzni, dne .........