Zástavní smlouva - vzor 

 

Zoxo Financial s.r.o., IČO: 24185141, se sídlem Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 33722, zastoupená ........................., na straně jedné, jako zástavní věřitel,

a

..................

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

ZÁSTAVNÍ SMLOUVU SE ZÁKAZEM ZATÍŽENÍ

I.

Zajišťovaná pohledávka

Dne .................. uzavřel zástavní věřitel se zástavním dlužníkem smlouvu o úvěru, na základě které se zástavní věřitel zavázal poskytnout zástavnímu dlužníkovi podnikatelský úvěr v částce ..................,-- Kč, slovy .................. korun českých, splatný do .................. měsíců od poskytnutí úvěru, se smluveným úrokem ..................% ročně, kdy úrok je splatný v pravidelných měsíčních splátkách po ..................,-- Kč, slovy .................. korun českých, a dále s nárokem na zaplacení zákonného úroku z prodlení, stanoveného podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nárokem na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné jistiny úvěru za každý, i započatý den prodlení, pro případ prodlení zástavního dlužníka se splacením úvěru. V dalším textu smlouvy bude tato pohledávka zástavního věřitele za zástavním dlužníkem označována též zkratkou “Pohledávka” nebo “Dluh”.

II.

Zřízení zástavního práva se zákazem zatížení

 1. K zajištění Pohledávky, tj. pohledávky zástavního věřitele za zástavním dlužníkem, a všech nároků, které se k Pohledávce váží, tak jak je Pohledávka popsána v článku I. této smlouvy, zřizuje zástavní dlužník ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo ke své nemovitosti, nacházející se v katastrálním území .................., obec .................., okres .................., a to k jednotce číslo .................., způsob využití byt, vymezené podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve stavební parcele parcelního čísla .................., druh pozemku zastavěné plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba číslo popisné .................., způsob využití rodinný dům, a k ní se vážícího spoluvlastnického podílu o  velikosti ideální .................. k celku, na společných částech nemovitosti - stavební parcely parcelního čísla .................., druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba domu číslo popisné ...................

 1. V dalším textu smlouvy budou nemovitosti popsané v bodu 1. tohoto článku smlouvy označovány zkratkou “Nemovitosti”.

 2. Zástavní dlužník současně se zajištěním svého dluhu vůči zástavnímu věřiteli zástavním právem na Nemovitostech, zřizuje ve prospěch zástavního věřitele věcné právo zákazu zatížení Nemovitostí, které bude trvat po dobu trvání zástavního práva.

 3. V rámci věcného práva zákazu zatížení Nemovitostí, zřízeného v bodu 3. tohoto článku smlouvy, se zástavní dlužník zavazuje, že zastavené Nemovitosti bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele, opatřeného úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zástavního věřitele, nezatíží žádným věcným právem ve prospěch třetí osoby, zejména právem zástavním, služebností nebo jiným věcným břemenem, ani žádným právem závazkovým, zejména právem nájmu či jakýmkoliv jiným, závazkovým právem, které by opravňovalo třetí osobu zastavené Nemovitosti užívat. 

 4. Zástavní věřitel zajištění své pohledávky, specifikované v článku I. této smlouvy, zřízením zástavního práva k Nemovitostem, a s ním souvisejícím věcným právem zákazem zatížení, specifikovaných v bodech 1. až 4. tohoto článku smlouvy, přijímá.

III.

Vznik zástavního práva s právem zákazu zatížení

 1. Zástavní právo k Nemovitostem a s ním související věcné právo zákaz zatížení po dobu trvání zástavního práva, zřízené touto smlouvou, vznikne vkladem do katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro .................., Katastrálním pracovištěm ...................

 2. Tato smlouva je podkladem pro zápis zástavního práva a s ním spojeného věcného práva zákazu zatížení po dobu trvání zástavního práva na příslušném listu vlastnictví katastru nemovitostí, kde jako zástavní věřitel, v jehož prospěch jsou tato věcná práva zřízena k Nemovitostem, k zajištění pohledávky ve výši ..................,-- Kč s příslušenstvím a právy, která se k Pohledávce váží, bude uvedena obchodní společnost Zoxo Financial s.r.o., IČO: 24185141, se sídlem Plzeň, Guldenerova 547/4, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 33722.

IV.

Zmocnění

Zástavní věřitel tímto uděluje plnou moc advokátovi .................., advokátní kancelář se sídlem v .................., zapsanému v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem .................., k svému zastupování v řízení o vklad zástavního práva, zřízeného touto smlouvou, do katastru nemovitostí, a to ke všem právním jednáním, včetně podání návrhu na zahájení vkladového řízení, k přijímání písemností, podávání opravných prostředků, vzdávání se práva jejich podání a dalších procesních úkonů, včetně dispozičních úkonů s řízením.

V.

Výkon zástavního práva

 1. Při prodlení zástavního dlužníka se splacením zajištěného Dluhu, jeho příslušenství a veškerých nároků, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, je zástavní věřitel oprávněn uspokojit svoji pohledávku za zástavním dlužníkem zpeněžením zastavených Nemovitostí.

 2. Zástavní věřitel je oprávněn uspokojit svoji pohledávku za zástavním dlužníkem zpeněžením zastavených Nemovitostí některým z těchto způsobů:

 1. soudním prodejem zastavených Nemovitostí podle zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,

 2. prodejem zastavených Nemovitostí ve veřejné dražbě, provedené v souladu se zákonem číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a to v dražbě dobrovolné nebo nedobrovolné,

 3. prodejem zastavených Nemovitostí v dražbě, provedené soudním exekutorem v souladu se zákonem číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,

 4. přímým prodejem zastavených Nemovitostí

 5. Volba způsobu zpeněžení zastavených Nemovitostí závisí výhradně na rozhodnutí zástavního věřitele.

 6. Postup při výkonu zástavního práva je upraven v “Obchodních podmínkách společnosti Zoxo Financial s.r.o. pro poskytování podnikatelských úvěrů”, se kterými se zástavní dlužník seznámil před uzavřením této smlouvy.

VI.

Závěrečná ujednání

 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pro případ, že by katastrální úřad při vkladovém řízení shledal překážku k vkladu věcného práva zákazu zatížení k Nemovitostem, považují zřízené zástavní právo a věcné právo zákazu zatížení za práva, která mohou existovat samostatně, lze je od sebe oddělit, a případná překážka k vkladu věcného práva zákazu zatížení nebude překážka k vkladu zástavního práva.

 2. Práva a povinnosti smluvních stran ze závazkového vztahu, ujednaného v této smlouvě, se řídí touto smlouvou a Obchodními podmínkami společnosti Zoxo Financial s.r.o. pro poskytování podnikatelských úvěrů, se kterými se zástavní dlužník seznámil před uzavřením této smlouvy. Zástavní dlužník prohlašuje, že uvedené obchodní podmínky bere na vědomí, přijímá je, a zavazuje se dodržovat povinnosti, které pro zástavce z těchto podmínek vyplývají. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2019 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Zástavní dlužník prohlašuje, že bere na vědomí, že v případě, že svůj Dluh zástavnímu věřiteli řádně nesplatí, může se zástavní věřitel domáhat uspokojení svého nároku zpeněžením zastavených Nemovitostí, a tedy zástavní dlužník může k Nemovitostem pozbýt vlastnické právo.

 3. V případě, že smlouva obsahuje ujednání odchylné od ustanovení Obchodních podmínek, použije se na právní vztah smluvních stran ujednání smlouvy.

 4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a shledaly, že je sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

 

V Plzni dne