Co je vinkulace pojistného plnění?

Vinkulace pojištění váže výplatu peněz od pojišťovny ve prospěch věřitele. Vinkulaci pojistného plnění lze uzavřít ke každé pojistné smlouvě. U nemovitostí se používá pro případ krytí škod z nenadálé události, která by danou věc zničila. Jestliže dáváte do zástavy nemovitost a dojde například k požáru, pojišťovna by nevyplatila prostředky přímo vám. Vinkulace pojistného plnění znamená, že by pojišťovna převedla prostředky z pojistného plnění na společnost ZOXO. Došlo by k vyrovnání zůstatku úvěru a klientovi by byl zaslán rozdíl mezi vyplaceným pojistným plněním a dlužnou částkou. 

 

 

Vinkulace pojistného plnění -  vzor

 

Datum vzniku vinkulace...................................................

Pojistník...........................................R.Č./IČ .................................

Bytem/sídlo .................................................PSČ.................................

Pojištěný 

Pojištěny...........................................R.Č./IČ .................................

Bytem/sídlo .................................................PSČ.................................

 

Pojistná smlouva č. ................................. Návrh pojistné smlouvy č. ....................................

Doba pojištění od................................. do .................................

Žádám tímto o provedení vinkulace pojistného plnění výše uvedené pojistné smlouvy ve prospěch třetí strany

ZOXO Financial

Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň

IČ: 24185141

Společnosti je registrovaná u Krajského soudu v Plzni,

spisová značka 33722 C

Identifikátor datové schránky: pmv7mk

 

Vinkulací se rozumí, že pojistitel v případě pojistné události vyplatí tomu, v jehož prospěch je vinkulováno pojistné plnění ve výši nesplaceného dluhu, který má pojistník/pojištěný v den jeho výplaty k osobě, v jejíž prospěch je vinkulováno.

 

Prohlášení a souhlas pojistníka/pojištěného

 

  • Souhlasím s tím, že pojistitel je oprávněn snížit vyplácené pojistné plnění o své případné pohledávky. Souhlasím s tím, že bez souhlasu třetí osoby, v jejíž prospěch je pojistné plnění vinkulováno, nebude vinkulace zrušena, ani provedena žádná změna. Souhlasím s tím, aby pojistitel poskytl výše uvedené třetí osobě informace týkající se pojištění specifikovaného výše, zejména o zániku pojištění a prodlení s placením pojistného.
  • Prohlašuji, že pojistné plnění z výše uvedeného pojištění není dosud vinkulováno.
  • Žádám, aby v případě vícenásobné vinkulace bylo pojistné plnění vypláceno nikoliv poměrně, ale v časové posloupnosti.
  • Společnost Zoxo Financial s.r.o. a pojistník se dohodli, že v případě prodleni pojistníka/pojištěného s placením pojistného vztahujícího se k pojistné smlouvě, z níž by vznikl nárok na případné pojistné plnění, je oprávněn splnit závazek pojistníka vůči pojistiteli zaplacením pojistného společnosti Zoxo Financial s.r.o. Pojistník prohlašuje, že uhradí společnosti Zoxo Financial s.r.o. veškeré finanční prostředky odpovídající tomuto plnění poskytnutého pojistiteli za něj společností Zoxo Financial s.r.o. a to i s dalšími závazky vyplývajícími z výše definované smlouvy o úvěru.
  • Pojistník a pojištěný souhlasí s tím, aby pojišťovna sdělila společnosti Zoxo Financial s.r.o. informace týkající se shora uvedeného pojistné smlouvy a v tomto rozsahu zprošťuji pojišťovnu a její zaměstnance povinnosti mlčenlivosti vyplývající z §127 odst. 1 zák. č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V ....................................dne....................................

 

....................................               ....................................

 

 

 

Pojišťovna (název, sídlo, IČ)............................................................................................................

................................................................................................................................................

Zapsaná u rejstříkového soudu v ...................................., sp. Zn. ....................................(dále jen “pojistitel“) potvrzuje, že se na základě žádosti pojištěného zavazuje plnit z předmětné pojistné smlouvy způsobem, jak je shora uvedeno.

V ....................................dne..................................                      za pojistitele....................................

 

Vinkulační formulář ke stažení